Regulamin sklepu

z dnia

Regulamin Sklepu

 

 

 1. DEFINICJE
 1. Sprzedawca –Materiały i Narzędzia Paweł Gruszecki  z siedzibą w 20-147 Lublin. al.Spółdzielczości Pracy 82B, posiadający numer identyfikacji podatkowej              NIP: 712-006-53-94.
 2. Sklep  – sklep internetowy, którego właścicielem jest Sprzedawca, działający pod adresem www.sklepdlaglazurnika.pl .
 3. Kupujący – zarejestrowany Użytkownik, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.
 4. Umowa – umowa zawarta na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu , pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego towaru lub świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usługi.
 5. Regulamin Sklepu – niniejszy Regulamin .
 6. Informacje – dane zawarte na stronach internetowych sklepu dotyczące Sprzedawcy, Sklepu oraz towarów oferowanych przez Sprzedawcę, m.in. nazwy, dane teleadresowe, opinie, opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów itp.
 7. Użytkownik – użytkownik Internetu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu.

 

 1. WARUNKI ZAMÓWIENIA
 1. Kupujący składający ofertę kupna zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu Sklepu, w którym zawarto szczegółowe warunki Umowy.
 2. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem Sklepu, sposób korzystania ze Sklepu przez Kupującego oraz wynikające z tego konsekwencje.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, Umowę ze Sprzedawcą zawrzeć może wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.
 5. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Kupującego jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Kupującego, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 6. Kupujący określa adres dostawy poprzez wypełnienie formularza zamówienia, o którym mowa w sekcji III Regulaminu Sklepu. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
 7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sklepu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.
 8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji w sklepie. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI I DOSTAWY
 1. Płatności za nabyte w przez Kupującego towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych przez Sprzedającego w sklepie, są to:
  1. Przelew bankowy
  2. Gotówka
  3. Pobranie
  4. Przelew on-line
 2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.
 3. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego. Sposoby dostawy udostępnione w Sklepie przez Sprzedawcę to:
  1. Odbiór osobisty
  2. Przesyłka o wadze ponad 30 kg lub długości powyżej 1,5 m dostarczana przez firmę Raben S.A.
  3. Przesyłki pozostałe dostarczane są przez firmę DPD Sp. z o.o.
 4. Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.). W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np.: wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu w miarę możliwości odbiór towaru ze, wskazanego w Sklepie, miejsca odbioru osobistego chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.

 

 1. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Kupujących będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Sprzedawca zapewnia Kupującym, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Kupujący ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 5. Poufne informacje dotyczące Kupujących, w tym dane osobowe Kupujących są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 6. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 146535. Administratorem danych -  Materiały i Narzędzia.

 

 1. REZYGNACJA Z ZAKUPU I ZWROT TOWARU

 

 1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
 2. Zwracany towar powinien być oryginalnie opakowany, bez naruszenia zawartości.
 3. Zwracany towar wraz z fakturą lub paragonem należy odesłać na adres Sprzedawcy.
 4. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu przesyłki. Przekazanie pieniędzy nastąpi wyłącznie przelewem bankowym na podane przez Kupującego konto bankowe.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
 2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail sklep@sklepdlaglazurnika.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  5. paragon lub fakturę potwierdzającą zakup

 

 1. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji, jeśli wskazane przez Kupującego dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Kupującym.
 2. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
 3. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

 

 1. PRZERWY TECHNICZNE

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw , spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi itd.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 2. W przypadku zawierania Umowy w ramach Regulaminu Kupujący poproszony jest każdorazowo o akceptację nowego Regulaminu.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminu zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W sprawach dotyczących Sklepu (w tym wykorzystania loginu i hasła użytkownika ) zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu.
 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: sklep@sklepdlaglazurnika.pl lub numerem telefonu 817400806.